Aikido Syllabus

Aikido Syllabus – 6th Kyu to 2nd Kyu

GRADE
TECHNIQUE
6th Kyu (Yellow) Shomen-uchi dai Ikkyo(Omote & Ura)

Shomen-uchi Irimi-nage

Shomen-uchi Kote-gaeshi

Katate-dori Shiho-nage (Omote & Ura)

Suwariwaza Kokyu-ho

Rolling, Ukemi, Shuri Ashi, Shikko

5th Kyu (Orange) Shomen-uchi dai Nikyo (Omote & Ura)

Katate-dori Kotegaeshi

Tsuki Kote-gaeshi

Yokomen-uhci Shiho-nage (Omote & Ura)

4th Kyu (Purple) Shomen-uchi dai Sankyo (Omote & Ura)

Yokomen-uchi Kote-gaeshi

Yokomen-uchi Irimi-nage

Ryote-dori Shiho-nage (Omote & Ura)

Ryote-dori Tenchi-nage

Morote-dori Kokyu-nage

Kata-dori dai Ikkyo (Omote & Ura)

Kata-dori dai Nikyo (Omote & Ura)

Kata-dori dai Sankyo (Omote & Ura)

3rd Kyu (Blue) Shomen-uchi dai Yonkyo (Omote & Ura)

Shomen-uchi Kaitenage

Katate-dori dai Ikkyo to Ynokyo (Omote & Ura)

Katate-dori Kaitenage

Katate-dori Irimi-nage

Kata-dori dai Yonkyo (Omote & Ura)

[Suwariwaza] Shomen-uchi dai Ikkyo to Yonkyo (Omote & Ura)

[Hanmi Handhachi] Shomen-uchi Irimi-nage

[Hanmi Handhachi] Katate-dori Kotegaeshi

[Hanmi Handhachi] Katate-dori Shiho-nage

[Hanmi Handhachi] Ryote-dori Shiho-nage

[Suwariwaza] Yokomen-uchi Irimi-nage

Ushirowaza

2nd Kyu (Green) Shomen-uchi dai Gokkyo (Omote & Ura)

Yokomen-uchi dai Ikkyo to Gokkyo (Omote & Ura)

Tsuki Kaitenage

Tsuki Irimi-nage

Morote-dori (Various Techniques)

[Hanmi Handhachi] Yokomen-uchi Shiho-nage

Leave a Reply